Projektid 2014

Perelepitusteenuse arendamine Tartu-, Jõgeva-, ja Raplamaal

Lühikirjeldus: Projekti käigus tehakse laiaulatuslikku teavitustööd perelepituse olemusest ja võimalustest nii laiemale üldsusele, kui valdkonnaga seotud erialaspetsialistidele (sotsiaal- ja haridusala töötajad, juristid, advokaadid, kohtutäiturid, kohtunikud jt.). Luuakse nendega sidemed ja koostöövormid. Projekti käigus pakutakse perelepitusteenust 100 perele mahus 700 tundi. Projekt annab võimaluse tagasisideks perelepitusteenuse tarbijatelt ja kohaliku omavalitsuse töötajatelt. Koostöö kohalike omavalitsustega tagab teenuse jätkusuutlikkuse ka projektiperioodi lõppedes.
Projekti eesmärk: perelepitusteenuse käivitamine ja arendamine kolmes Eesti maakonnas: Tartumaa, Jõgevamaa, Raplamaa. Perelepituse eesmärk on neutraalse isiku vahendusel suunata kooselu lõpetanud inimesi leidma võimalikke lahendusvariante alla 18-aastase lapsega seotud õiguste ja kohustuste suhtes. Perelepitaja aitab leida võimalusi jõudmaks ühistele otsustele nii hetkeolukorras kui ka tulevikus. Projekti käigus tehakse laiaulatuslikku teavitustööd perelepituse olemusest ja võimalustest nii laiemale üldsusele, kui valdkonnaga seotud erialaspetsialistidele (sotsiaal- ja haridusala töötajad, juristid, advokaadid, kohtutäiturid, kohtunikud jt.

Projekti kestvus: 01.08.14-31.08.15
Toetussumma: 29 995,40 EUR
Rahastaja: Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Loe projektist lähemalt..

Psüühilise erivajadusega vanema toetamine.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on pakkuda tuge psüühilise erivajadusega lapsevanematele parandamaks nende toimetulekut laste kasvatamisel, lähtudes arenguvajadustest ning jõustamist enda tervise eest hoolitsemisel.

Sihtgrupp:Psüühilise erivajadusega lapsevanemad
Projekti kestvus: 01.01.2015-31.12.2015
Rahastaja: Tartu Linnavalitsus - 10 560 EUR.

Tegevustoetus perelepitusteenuse arendamiseks ja perelepitajate koolitamiseks Kesk-ja Lõuna-Eestis

Projekti eesmärk: Perelepitusteenuse jätkusuutlik käivitumine Kesk-ja Lõuna – Eestis läbi uute lepitajate koolitamise, perelepitajate ja KOV spetsialistide supervisioonide/kovisioonide ning teavitustöö.

Perelepituse eesmärk on neutraalse inimese vahendusel suunata kooselu lõpetanud inimesi leidma võimalikke lahendusvariante alla 18-aastase lapsega seotud õiguste ja kohustuste suhtes. Perelepitaja aitab leida võimalusi jõudmaks ühistele otsustele nii hetkeolukorras kui ka tulevikus.

Vanemate toetamine ja nõustamine lahkumineku korral võimaldab säästa nii õiguskaitseorganite, kohalike omavalitsuste kui ka perekonna enda ressursse- nii materiaalseid kui vaimseid. Lahkumineku kriisis ei mõelda väga tihti laste heaolule, perelepitaja kaasabil aga õnnestub näha ka teisi osapooli ja eelkõige laste vajadusi, mis omakorda mõjutab laste heaolu, toimetulekut ja edasisi valikuid elus.

Projekti kaudu oleks võimalik toetada suurt hulka lahkuläinud inimesi ja nende peres kasvavaid lapsi.

Projekti kestvus: 01.01.2015-31.12.2015
Rahastaja: Hasartmängumaksu nõukogu - 28 078 EUR.

CAP - Lastevastase vägivalla ennetamise programm

Programmi eesmärk: CAP (Children Assault Prevention) programmi peaeesmärk on õpetada lapsi ennetama ohtlikke olukordi ja käituma ohvriks langemata. Läbi rollimängude ja arutelude õpib laps, kuidas ta ise suudaks ennast kaitsta nii kooli-, tänava kui ka koduvägivalla eest ja millised on abi saamise võimalused. Kuna sageli tuleb tegeleda ka väärkohtlemise tagajärgedega, siis kuulub CAP programmi ka nõustamine. Oluline osa on ka täiskasvanute (lapsevanemate, kooli personali) koolitusel, kuna neil on samasugused õigused – olla kaitstud, tugev ja vaba ning vaja teada, kuidas kaitsta ennast ja oma pere.
Sihtgrupp: Lapsed, lapsevanemad, õpetajad.
Koolitajad: Külvi Teder, Lea Voltri, Terje Kapp
Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium

Oskuslik lapsevanem 2014

Projekti eesmärk: Lapsevanemate informeerimine lapse arengulistest (füüsiline, kognitiivne, emotsionaalne ning sotsiaalne) vajadustest.
Sihtgrupp: Lapsevanemad, kes vajavad nõustamist ja toetust, et suuta toime tulla laste probleemse käitumisega tagamaks nende õiguskuulekus ja koolikohustuse täitmine.
Rahastaja: Tartu Linnavalitsus - 3070 EUR.
Koostöös Tartu Linnavalitsusega on 2014. aastal võimalik koolitust pakkuda piiratud arvule osalejatele tasuta.