PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing nimetusega Noorte Abistamiskeskus "Carpe Diem" (edaspidi ühing/selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud juriidiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikkuse huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.
2. Ühingu juhatuse asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.
3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
4. Mittetulundusühing on asutatud 2002. aastal.

II MITTETULUNDUSÜHINGU EESMÄRGID

1. Sotsiaal- ja haridustöötajate koolitamine
2. Kasuperede koolitamine
3. Praktikabaasiks olemine
4. Lastele/noortele kodu, õpetuse ja hoolitsuse pakkumine vastavalt nende eale, tervislikule seisundile ja võimetele
5. Pakkuda ajutist varjupaika lastele, noorukitele, ka kriisiolukorras peredele
6. Päevakeskuse pakkumine kodus elavatele lastele ja noorukitele (päevahoid, nädalahoid, mängurühmad, huvialaringid, suvelaagrid)
7. Noortele erialase koolituse ja töö leidmise võimaluse pakkumine
8. Laste ja noorte hoolekandeasutuse personali supervisioon
9. Täiendkoolituste ja kvalifikatsiooni tõstmise korraldamine
10. Majandustegevuse arendamine ühingu eesmärkide saavutamiseks
11. Suurendada elluastuvate noorte sotsiaalseid toimetulekuoskusi, aidata kohandada keskkonnaga ja õpetada toime tulema igapäevase eluga
12. Ennetada sotsiaalsete probleemidega noorte sattumist kuritegelikule teele
13. Teadvustada ühiskonnas probleemsete noorte olemasolu
14. Korraldada teabepäevi, koolitusi, üritusi
15. Välja anda trükiseid
16. Läbi viia uurimusi
17. Teha aidsi ja narkomaania vastast ennetustööd
18. Aidata lastel ja noortel sisustada vaba aega tervislikult, mitmekülgselt ja loominguliselt
19. Koduteenuse pakkumine eakatele

III SELTSI LIIKMEKS ASTUMISE JA SELTSIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD


1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga täiskasvanud isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab seltsi juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja.
2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus või põhikirja punktis II 6 toodud juhul üldkoosolek.
3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul ja seltsi poolt korraldatud üritusel;
b) astub seltsiga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks, ilma seda eelnevalt juhatusega kooskõlastamata.
5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1.Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul
b) olla valitud seltsi juhatuse ja muude organite liikmeks
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta
2. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi organite otsuseid;
b) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi. Teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul peale nende muutumist;

V. ÜLDKOOSOLEK

1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on üks hääl.
2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine;
b) eesmärkide muutmine;
c) juhatuse liikmete määramine;
d) juhatuse või muu organi liikmete tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
e) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud seaduse või põhikirjaga teiste organite pädevusse.
3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest
c) muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.
4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele nädal enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poolte seltsi liikmetest.
6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest.
7. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi seltsi liikmete nõusolek.

VI.JUHATUS

1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 3 liiget, kuid mitte rohkem kui 5 liiget.
2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks
3. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes.
4. Juhatuse pädevuses on seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõiguste koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.
5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.
6. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
* ühingu igapäevategevuse korraldamine
* ühingu liikmete arvestuse pidamine
* ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine
* majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine
* ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele

VII.OSAKONDADE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1. Vähemalt 5 seltsi liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada seltsi piirkondliku osakonna.
2. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.
3. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 2 aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.
4. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.
5. Osakonnad on kohustatud esitama tegevuse kohta aruande seltsi juhatusele 1 kuu jooksul peale seltsi majandusaasta lõppu.

VIII.ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE

1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
3. Seltsi likvideerimisel allesjäänud vara annetatakse analoogiliste probleemidega tegelevatele organisatsioonidele ja fondidele.